نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعیه های دانشجویان تکمیلی / موضوع نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه هاو رساله ها

موضوع نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه هاو رساله ها

با توجه به آئين نامه شماره ۳۹۸۳۶۵/۷۳ مورخ 88/۱۰/28 و تبصره ۲ از ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۰۴۸۲۲/۸۷ مورخ 90/۱۰/29 در خصوص مقالات مستخرج از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ، دكتراي حرفه اي و رساله هاي دكتراي تخصصي به اطلاع مي رساند : در صورتيكه نام فرد ديگري به غير از استاد راهنما ، مشاور و دانشجو در تيم نويسندگان مقاله مستخرج از پايان نامه ها ورساله ها قيد گردد،به مقاله مذكوردر مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي نمره اي اختصاص نمي يابد و جهت دانشجويان دكتراي تخصصي مقاله مذكور ملاك تسويه حساب قرار نمي گيرد ، مگر اينكه بر اساس قرارداد قيد شده در بخشنامه شماره ۴۰۴۸۲۲/۸۷ مورخ 90/۱۰/29 باشد