نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعیه های دانشجویان تکمیلی / نمره اختصاص یافته به مقالات مستخرج از پایان نامه

نمره اختصاص یافته به مقالات مستخرج از پایان نامه

ردیف نوع مقاله حداکثر نمره برای هر مقاله
الف پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های ISI ۲
ب پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های علمی – پژوهشی وزارتین ۱/۵
پ پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC ( انتشار یافته در ایران ) ۱
ت پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های علمی – ترویجی ۵/.
ث پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های فارسی زبان نمایه شده در ISC ( انتشار یافته در ایران ) ۵/.
ج چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور ۱
چ چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی داخل کشور ۵/.
ح اختراع، اکتشاف ، اثر بدیع هنری ، مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ کتب علمی مرتبط تا ۲ نمره بسته به نظر گروه ارزیابی کننده