نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعیه های دانشجویان تکمیلی / نمره اختصاص يافته به مقالات مستخرج از پايان نامه

نمره اختصاص يافته به مقالات مستخرج از پايان نامه

رديف نوع مقاله حداكثر نمره براي هر مقاله
الف پذيرش يا چاپ مقاله در مجله هاي ISI ۲
ب پذيرش يا چاپ مقاله در مجله هاي علمي – پژوهشي وزارتين ۱/۵
پ پذيرش يا چاپ مقاله در مجله هاي انگليسي زبان داخلي يا خارجي يا ISC ( انتشار يافته در ايران ) ۱
ت پذيرش يا چاپ مقاله در مجله هاي علمي – ترويجي ۵/.
ث پذيرش يا چاپ مقاله در مجله هاي فارسي زبان نمايه شده در ISC ( انتشار يافته در ايران ) ۵/.
ج چاپ مقاله در كنفرانس هاي معتبر بين المللي خارج از كشور ۱
چ چاپ مقاله در كنفرانس هاي معتبر ملي و بين المللي داخل كشور ۵/.
ح اختراع، اكتشاف ، اثر بديع هنري ، مسابقات و جشنواره هاي ملي و بين المللي و چاپ كتب علمي مرتبط تا ۲ نمره بسته به نظر گروه ارزيابي كننده