نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعیه های دانشجویان تکمیلی / شرایط مقاله مستخرج از پایان نامه

شرایط مقاله مستخرج از پایان نامه

احتراما درخصوص ارائه مقاله موارد ذیل توسط دانشجویان و اساتید راهنما مد نظر قرار گیرد: 

*ترتیب اسامی در مقالات باید به شکل زیر باشد: ۱- نام دانشجو ۲- نام استاد راهنما(نویسنده مسئول)  ۳- نام استاد مشاور

*در صورتی که ترتیب فوق رعایت نشود و یا نام شخص دیگری در مقالات آورده شود خلاف قوانین بوده و نمره مقاله و جایزه مقاله به دانشجو تعلق نمی گیرد.

*به مقالاتی امتیاز تعلق می گیرد که مستخرج از پایان نامه دانشجو بوده و آدرس دانشجو در مقاله به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر باشد.

*به مقالات چاپ شده در مجلاتی که عنوان مجله با رشته تحصیلی دانشجو همخوانی نداشته باشد امتیازی تعلق نمی گیرد.

*به مقالات چاپ شده در مجلاتی که فرآیند داوری مناسبی نداشته باشند امتیازی تعلق نمی گیرد.

*ارسال مقاله باید توسط استاد راهنما انجام شود و عهده دار مکاتبات(نویسنده مسئول) استاد راهنما باشد..

مطلب پیشنهادی

جدول زمانبندی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد درنیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷