تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۳:۲۰ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
Language : FA |
خانه / مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل انجام وتصویب طرح تحقیق(پروپوزال) ودفاع از پایان نامه مقطع تحصیلات تکمیلی

مراحل انجام به ترتیب صورت پذیرد

ردیف

انتخاب موضوع پایان نامه

۱

مشورت با اساتیدگروه آموزشی

۲

تعیین استادراهنما (طبق فرم )

۳

موافقت استادراهنما و تکمیل فرمهای مربوط به اساتید

۴

تعیین استاد مشاور به پیشنهاداستادراهنما و تائید گروه

۵

موافقت استاد مشاور(طبق فرم )

۶

تنظیم طرح تحقیق و تکمیل فرم تعهد دانشجو و الصاق به آن

۷

تایید طرح تحقیق توسط استادراهنماومشاور

۸

توسط دانشجووحصول اطمینان http://Thesis.irandoc.ac.ir :ثبت موضوع پایان نامه درسایت

ازتکرار ی نبودن عنوان وارائه پرینت نتایج به همراه طرح تحقیق به مدیر گروه

۹

درصورت انتخاب استادراهنما یا مشاور ازاساتیدخارج ازدانشگاه ، تکمیل فرمهای موجود درسایت و تاییدهمکاری وارائه مدارک ایشان به اداره پژوهش دانشکده لازم میباشد (تصویر حکم کارگزینی ، تصویر کارت ملی و شماره حساب بانک ملی )

۱۰

ارائه وتصویب طرح تحقیق درشورای تخصصی گروه بادرنظرگرفتن سقف همکاری اساتیدراهنما ومشاور

۱۱

تصویب طرح درشورای پژوهشی واحد

۱۲

انتخاب واحد و اخذ درس پایان نامه توسط دانشجو

۱۳

اخذکد پایان نامه توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی

۱۴

تکمیل وتحویل گزارش عملکرد سه ماهه به اداره پژوهش دانشکده وشرکت درجلسات دفاع به منظورآشنایی باروند دفاع

۱۵

تکمیل وارائه فرم تایید پایان نامه وتقاضای تشکیل جلسه دفاع پس ازگذشت شش ماه ازتاریخ تصویب پایان نامه درشورای پژوهشی وصدورمجوزدفاع

۱۶

ارائه یک نسخه پایان نامه تایپ شده وفنرشده به مدیرگروه جهت تحویل به داور (درصورتیکه دوداورلازم باشد دونسخه ارائه گردد)

۱۷

فرصت جهت اعلام آمادگی برای دفاع از پایان نامه و انجام داوری آن ؛ در نیمسال اول تاپنجم دی ماه و درنیمسال دوم حداکثرتا پانزدهم مردادماه می باشد .

تبصره اول

اداره پژوهش دانشکده برای نیمسال اول حداکثرتاتاریخ دهم دی ماه هرسال وبرای نیمسال دوم حداکثرتاتاریخ بیستم مرداد ماه احکام داورومجوزدفاع برای نیمسال مربوطه صادرمی نمایدوپس ازتاریخ های فوق تاشروع ترم بعدمجوزدفاع وانجام داوری صادر نخواهد شد

تبصره دوم

مجوزصادرشده توسط اداره پژوهش برای همان نیمسال صادرشده اعتبارداردودرصورت عدم برگزاری جلسه دفاع درآن نیمسال دانشجوموظف به اخذ تاییدیه ازاداره آموزش ؛ حسابداری و پژوهش دانشکده می باشد

تبصره سوم

فاصله زمانی درنظرگرفته شده جهت مطالعه پایان نامه برای اساتیدداوراززمان تحویل پایان نامه به اساتیدتا برگزاری جلسه دفاع حداقل دوهفته می باشد

تبصره چهارم

جلسه دفاع درنیمسال اول حداکثرتا۳۰ دی ماه ودرنیمسال دوم حداکثرتا۱۵ شهریورماه تشکیل میگردد

تبصره پنجم

تعیین زمان دفاع وصدورفرمهای ارزیابی وصورتجلسه واطلاعیه جلسه دفاع توسط پژوهش دانشکده

۱۸

پس ازانجام دفاع ازپایان نامه ؛ دانشجوموظف است اصلاحات مورد نظرهیات داوری رادرمدت ۴۵ روز انجام داده وپس ازتاییدایشان وبراساس دستورالعمل (موجوددروب سایت دانشگاه )۳ نسخه پایان نامه صحافی شده به همراه لوح فشرده طبق فرمت مشخص شده تهیه وطبق فرم تحویل نسخه های پایان نامه ؛ اقدام نموده ونهایتا فرم تحویل اداره پژوهش دانشکده گردد

۱۹

جهت تخصیص نمره مقاله ؛ ارائه نسخه چاپ شده درکنفرانس (ملی یا بین المللی داخلی یا خارجی)یا نامه پذیرش وچاپ مقاله درمجلات علمی معتبرهمراه بالوح فشرده مقاله ومجموع مقالات کنفرانس ضروری میباشد. لازم به ذکراست نشانی عهده دارمکاتبات واحددانشگاهی محل تحصیل دانشجو؛ ونام دانشجو به عنوان نویسنده اول وایمیل باپسونددانشگاه باشد(ایمیل به نام دانشجوازدفترفناوری اطلاعات واقع درطبقه همکف ساختمان اداری اخذگردد)

۲۰

درصورت عدم تمایل به ارائه مقاله فرم انصراف ازمقاله ازاداره پژوهش دانشکده اخذ و تکمیل گردد

تبصره

فرمهای منشوراخلاق پژوهش وتعهد اصالت پایان نامه پس ازتکمیل وامضا درصفحات اول پایان نامه درج گردد

۲۱

هفت حلقه لوح فشرده متن پایان نامه که هر کدام حاوی یک فایل word و یک فایل pdf که متن فایل ۵ حلقه با قلم Bzar و ۲ حلقه با قلم Times New Roman می باشد طبق فرم تحویل نسخه های پایان نامه تهیه شود. ۱ حلقه لوح فشرده فایل خلاصه پایان نامه مطابق با لوح تحویل شده به کتابخانه تحویل اداره آموزش و پژوهش دانشکده گردد.

لوح فشرده مربوط به کتابخانه علاوه بر متن کامل پایان نامه دارای خلاصه پایان نامه در یک فایل word و pdf با قلم Bzar و شامل صفحات ابتدایی تا پایان چکیده فارسی + مراجع ، چکیده لاتین و صفحه عنوان لاتین می باشد.

۲۲

www.iaukhsh.ac.irکلیه فرمهای ذکر شده در جدول فوق در سایت دانشگاه به آدرس:

دربخش فرمهای مورد نیازموجودمیباشد قسمت تحصیلات تکمیلی

تذکر مهم: