نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / مراحل انجام پايان نامه كارشناسي ارشد

مراحل انجام پايان نامه كارشناسي ارشد

مراحل انجام وتصويب طرح تحقيق(پروپوزال) ودفاع از پايان نامه مقطع تحصيلات تكميلي

مراحل انجام به ترتيب صورت پذيرد

رديف

انتخاب موضوع پايان نامه

1

مشورت با اساتيدگروه آموزشي

2

تعيين استادراهنما (طبق فرم )

3

موافقت استادراهنما و تكميل فرمهاي مربوط به اساتيد

4

تعيين استاد مشاور به پيشنهاداستادراهنما و تائيد گروه

5

موافقت استاد مشاور(طبق فرم )

6

تنظيم طرح تحقيق و تكميل فرم تعهد دانشجو و الصاق به آن

7

تاييد طرح تحقيق توسط استادراهنماومشاور

8

توسط دانشجووحصول اطمينان http://Thesis.irandoc.ac.ir :ثبت موضوع پايان نامه درسايت

ازتكرار ي نبودن عنوان وارائه پرينت نتايج به همراه طرح تحقيق به مدير گروه

9

درصورت انتخاب استادراهنما يا مشاور ازاساتيدخارج ازدانشگاه ، تكميل فرمهاي موجود درسايت و تاييدهمكاري وارائه مدارك ايشان به اداره پژوهش دانشكده لازم ميباشد (تصوير حكم كارگزيني ، تصوير كارت ملي و شماره حساب بانك ملي )

10

ارائه وتصويب طرح تحقيق درشوراي تخصصي گروه بادرنظرگرفتن سقف همكاري اساتيدراهنما ومشاور

11

تصويب طرح درشوراي پژوهشي واحد

12

انتخاب واحد و اخذ درس پايان نامه توسط دانشجو

13

اخذكد پايان نامه توسط كارشناس تحصيلات تكميلي

14

تكميل وتحويل گزارش عملكرد سه ماهه به اداره پژوهش دانشكده وشركت درجلسات دفاع به منظورآشنايي باروند دفاع

15

تكميل وارائه فرم تاييد پايان نامه وتقاضاي تشكيل جلسه دفاع پس ازگذشت شش ماه ازتاريخ تصويب پايان نامه درشوراي پژوهشي وصدورمجوزدفاع

16

ارائه يك نسخه پايان نامه تايپ شده وفنرشده به مديرگروه جهت تحويل به داور (درصورتيكه دوداورلازم باشد دونسخه ارائه گردد)

17

فرصت جهت اعلام آمادگي براي دفاع از پايان نامه و انجام داوري آن ؛ در نيمسال اول تاپنجم دي ماه و درنيمسال دوم حداكثرتا پانزدهم مردادماه مي باشد .

تبصره اول

اداره پژوهش دانشكده براي نيمسال اول حداكثرتاتاريخ دهم دي ماه هرسال وبراي نيمسال دوم حداكثرتاتاريخ بيستم مرداد ماه احكام داورومجوزدفاع براي نيمسال مربوطه صادرمي نمايدوپس ازتاريخ هاي فوق تاشروع ترم بعدمجوزدفاع وانجام داوري صادر نخواهد شد

تبصره دوم

مجوزصادرشده توسط اداره پژوهش براي همان نيمسال صادرشده اعتبارداردودرصورت عدم برگزاري جلسه دفاع درآن نيمسال دانشجوموظف به اخذ تاييديه ازاداره آموزش ؛ حسابداري و پژوهش دانشكده مي باشد

تبصره سوم

فاصله زماني درنظرگرفته شده جهت مطالعه پايان نامه براي اساتيدداوراززمان تحويل پايان نامه به اساتيدتا برگزاري جلسه دفاع حداقل دوهفته مي باشد

تبصره چهارم

جلسه دفاع درنيمسال اول حداكثرتا30 دي ماه ودرنيمسال دوم حداكثرتا15 شهريورماه تشكيل ميگردد

تبصره پنجم

تعيين زمان دفاع وصدورفرمهاي ارزيابي وصورتجلسه واطلاعيه جلسه دفاع توسط پژوهش دانشكده

18

پس ازانجام دفاع ازپايان نامه ؛ دانشجوموظف است اصلاحات مورد نظرهيات داوري رادرمدت 45 روز انجام داده وپس ازتاييدايشان وبراساس دستورالعمل (موجوددروب سايت دانشگاه )3 نسخه پايان نامه صحافي شده به همراه لوح فشرده طبق فرمت مشخص شده تهيه وطبق فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه ؛ اقدام نموده ونهايتا فرم تحويل اداره پژوهش دانشكده گردد

19

جهت تخصيص نمره مقاله ؛ ارائه نسخه چاپ شده دركنفرانس (ملي يا بين المللي داخلي يا خارجي)يا نامه پذيرش وچاپ مقاله درمجلات علمي معتبرهمراه بالوح فشرده مقاله ومجموع مقالات كنفرانس ضروري ميباشد. لازم به ذكراست نشاني عهده دارمكاتبات واحددانشگاهي محل تحصيل دانشجو؛ ونام دانشجو به عنوان نويسنده اول وايميل باپسونددانشگاه باشد(ايميل به نام دانشجوازدفترفناوري اطلاعات واقع درطبقه همكف ساختمان اداري اخذگردد)

20

درصورت عدم تمايل به ارائه مقاله فرم انصراف ازمقاله ازاداره پژوهش دانشكده اخذ و تكميل گردد

تبصره

فرمهاي منشوراخلاق پژوهش وتعهد اصالت پايان نامه پس ازتكميل وامضا درصفحات اول پايان نامه درج گردد

21

هفت حلقه لوح فشرده متن پايان نامه كه هر كدام حاوي يك فايل word و يك فايل pdf كه متن فايل 5 حلقه با قلم Bzar و 2 حلقه با قلم Times New Roman مي باشد طبق فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه تهيه شود. 1 حلقه لوح فشرده فايل خلاصه پايان نامه مطابق با لوح تحويل شده به كتابخانه تحويل اداره آموزش و پژوهش دانشكده گردد.

لوح فشرده مربوط به كتابخانه علاوه بر متن كامل پايان نامه داراي خلاصه پايان نامه در يك فايل word و pdf با قلم Bzar و شامل صفحات ابتدايي تا پايان چكيده فارسي + مراجع ، چكيده لاتين و صفحه عنوان لاتين مي باشد.

22

www.iaukhsh.ac.irكليه فرمهاي ذكر شده در جدول فوق در سايت دانشگاه به آدرس:

دربخش فرمهاي مورد نيازموجودميباشد قسمت تحصيلات تكميلي

تذكر مهم: